Silikonske paste - SILOKSAN P-serije

Silikonske paste SILOKSAN P su homogene dvofazne smese polidimetilsiloksanskog ulja i  visokodisperznog punioca silicijumdioksida.

Silikonske paste SILOKSAN P, zahvaljujuci specificnoj organsko-neorganskoj strukturi sadrzanog silikonskog ulja i izboru prikladnog punioca, imaju niz izvanrednih tehnickih osobina, od kojih su najvaznije:

  • stabilnost, u sirokom opsegu temperatura,
  • mala promenljivost svih reoloskih. hemijskih i elektricnih karakteristika u funkciji temperature i frekvence.
  • hidrofobnost, antiathezivnost i nekompatibilnost sa organskim materijama,
  • dobra otpornost prema vatri, i
  • netoksicnost i fizioloska neaktivnost

SILOKSAN P TDS,  MSDS

Naše proizvode možete poručiti i na internet stranici www.industia.rs